Vildtmarker er gode og sunde for vildtet

 IMG_3083

Vildtmarker- naturlige og unaturlige!

Vildtmarker i skoven og udenfor kan være udformet på mange måder, og jeg vil ikke filosofere over dem alle.

En vildtmark her blot en betegnelse for et sted, hvor dyrene kan spise. Enten af det naturlige foder, som findes på arealet eller den mere unaturlige, som er sået. Der må også meget gerne være ro og fred.

Ved såning, husk ikke at bruge bejsede frø, da nogle af bejsningsmidlerne er meget giftige for fuglevildtet. Bl.a. vinterrapsfrø er bejsede med Chinook og Thiram.

Den naturlige vildtmark, er de urter og træer, som har været på et areal i længere tid, og som dyrene kan fouragere i og på. Det kan være i større skove eller på mindre arealer. Udnyttelsen af det naturlige foder kan ofte hæves meget ved omtanke under rydninger, tyndinger og plantninger, og dyrene elsker godt og naturligt foder.

Prøv noget Ø-DRIFT! Tynd nogle af dine bevoksninger rigtig kraftigt og få skabt en masse lysninger, hvor alle urterne og græsserne kan få fri adgang til lys og luft. Det vil på sigt give nogle rigtige gode biotoper med føde og masser af tykninger og skjulesteder. Skjulesteder midt i og ikke langt fra fødemuligheder. Disse kræver også at blive plejet, så f.eks. lyng og mindre buske samt græsser kan forny sig og give saftige og dejlige næringsrige spiselige skud til vildtet. Sørg også for, at der langs med spor og veje, er plads og lystilgang nok til, at den naturlige føde kan etablere sig og gro og gro! Dyr og insekter bliver glade og skovejerene også, da Ø-Driften  er næsten etableringsneutral med hensyn til udgifter.

grøftekant20140818_143322

HUSK tynd dine løvbevoksninger, men kun ved vintertide. Der kan dyrene få stor glæde af knopperne, som supplementsfoder.

Den unaturlige vildtmark er den mark, hvor vi har tilsat nogle nye arter, som vildtet også godt kan lide. Arterne kan godt før have haft deres levested på stedet, men er siden blevet fordrevet. Ofte er det dog såede arter, enårige eller flerårige. Der kan sås specielt til fuglevildt og/eller hjortevildt. Marker af den art kan etableres på eksisterende marker eller i skovene.

Husk og husk og husk, hvis græsset er grønnere uden for plantagen spiser dyrene der! Og det er ikke sikkert naboen er tilfreds med det. Så lav nogle ordentlige vildtmarker- både de naturlige og de unaturlige, så esser og hviler dyrene hos dig!

Begge typer marker er meget anvendelige med hensyn til vildtpleje og vedligehold af dyrenes kondition.

Opbygningen af markerne bør planlægges så den fremtidige drift og pleje af markerne kommer til at fungere. Ellers er det “spildt arbejde” Peter Maarup Skov & Landskab kan tilbyde vejledning og dyrkningen af ordentlig føde til plantagens dyr.

20140911_14192520141007_173530

Jordbearbejdning først med større landbrugstraktor siden med traktor, lidt antik, og marken et par uger efter grundgødskning og såning i efteråret med rug og græsudlæg.

græsmark-i-skoven

Se mere Under jagt, vildt og biotoper

Etableringen af nye vildtmarker laves i samarbejde med erhvervsaktive jordbrugere.

Links: Jægerforbundet