Skovrejsning med tilskud

Skovrejsninger nu med store tilskud- alt for godt at sige nej tak til!

nu-plantes-der

 

Vær med til at planlægge din egen skovrejsning og opbygge din egen skov i løv og nål.

Ansøgningen om skovrejsning med tilskud til etablering og pleje kan søges ved Landbrugsstyrelsen. Næste ansøgningsfrist er i 2024 i februar. Der kan søges indtil den 30. juni 2024.

Ansøgningsfrister gennem diverse fonde er en eller flere gange om året.

Der er andre steder at søge at finansiere og etablere fredskov på. 

Peter Maarup Skov & Landskab yder konsulentbistand til ansøgningerne om etableringer af nye fredskove fra 1,5 ha størrelser med tilskud. Betingelserne for etableringerne er næsten ens med EU- ordningens,  men er forskellige fonde, som donere penge til etableringer af fredskove.  Vi kan  formidler kontakten og lave ansøgningerne for interesserede med lyst til mere skov, som ikke er EU finansierede og ofte meget nemmere at ansøge og komme i gang med og gøre færdige.  Bureaukratiet er langt mindre. Det kan være private, virksomheder og staten, der er sponsorer. Kontakt mig for yderligere information om disse nye meget spændende tiltag, som kan søges hele året, og hvor der også kan anvendes grundbetalinger på langt de fleste af de tilplantede arealer. 

HUSK skov må også gerne etableres uden tilskud, og arealerne kan stadig modtage grundbetalingen til arealerne! Tilladelser til plantning ved arealer større end 0,5 ha, skal der altid søges om tilladelser til at etablere.

Klimaskovfonden, statsfinansieret, giver muligheder for:

 • Ansøge flere gange om året.
 • Private arealer større end 5 hektar.
 • Offentlige arealer større end 2 hektar.
 • Op til 65.000 kr. i tilskud per hektar til anlæg og hegn. Der skal gives bud på plantningen og laveste bud vinder! Gives i to etaper.
 • NYT. Konvertering af juletræskulturer til varig skov uden at fjerne juletræerne.

Landbrugsstyrelsens ordning om offentligt tilskud:

 • Næste ansøgningsfrist er 30. juni 2024.
 • Der kan ansøges om arealer ned til 2 ha, og der må nu være mindre delarealer tilknyttet.
 • Tilskuddet udbetales i en rate efter etablering.
 • Tilskuddet indenfor vandrammedirektivet er op til 37.500kr./ha for løv og 26.900 kr./ha for nål.
 • Der gives nu 34 kr./m til hegning.
 • Hektarstøtten gives, så længe den mulighed eksisterer. Fem år med mulighed for forlængelse.
 • Dybdepløjning er tilladt, men tilskuddet reduceres med 8.700 kr. per hektar.
 • NYT. Projekterne prioriteres efter kvælstofeffekt. Her er nål bedre end løv!

Årsagerne til mere skov og træ

Skovrejsning i Danmark prioriteres højt af Miljøministeriet og EU, og interessen hos jordejere er stor. Grunden til udvidelsen af arealerne er ikke kun mangel på træ. Årsagerne skyldes mere hensynet til miljøet. Kulstofbindingen i skovene vægtes nu på samme niveau, som hensynet til vandressourcer og det mindskede pesticid- og gødningsforbrug. En fordobling af skovarealet inden år 2100 er målet. De nye skove giver ikke kun miljøet bedre betingelser, men også friluftlivet får bedre betingelser i fremtiden.

Drikkevandsressourcerne og fremtidens forsyninger af fersk og rent drikkevand er en af de meget vægtige grunde for udvidelsen af skov. Vandrammedirektivet er et vigtigt parameter. Her vil en minimering af udvaskningen af kvælstof spille en stor rolle ved prioriteringen af ansøgningerne. Der dyrkes for tiden også rigeligt føde på markerne, og vi sulter ikke længere, og markerne kan derfor inddrages til skov for at spare på pesticider og kvælstoffet på de tilplantede arealer.

Ydermere er vi, staten og EU, rent faktisk blevet så rige, at vi også har råd til det! Verden ændrer sig hurtigt. Det er ikke mere end 40 år siden den sidste pumpestation blev startet i Skjern, og vi manglede dyrkbar jord!

Skovrejsningsområder 

Der er udpeget skovrejsningsområder i samråd med borgerne, og de er fremlagt i regions- og kommuneplanerne og kan ses der.  En del områder er opdaterede, og flere områder er kommet med.

Positive og neutrale områder, hvor EU og staten giver tilskud til etableringen. EU støtterettigheder kan anvendes til årlig støtte per ha.

Negative områder, hvor der ikke er tilladt at etablere skov. Der kan ofte plantes læhegn og vildtremiser disse steder. Der kan dispenseret i en del tilfælde, og det er kommunen, som giver denne.

Områdernes opdeling i positive, neutrale og negative områder influerer normalt ikke på ejerens daglige dispositioner, men kun med hensyn til en eventuel plantning af skov.

Ligger et ønsket areal ikke i skovrejsningsområder, kan der altid søges om dispensation til plantninger.

Projekteringerne af skovrejsninger

Projekteringerne, som tilbydes, indebærer bl.a. sammen med ansøgeren at få præciseret hvilken type skov, der ønskes og kombinerer det med mulighederne for tilskud. En del planter for at øge mangfoldigheden på deres ejendom og dermed få mulighed for at se og høre mange flere dyre- og plantearter. I tilgift får de en anderledes natur med mere variation og lyst til at færdes i. Jagtmuligheden øges samtidig med ejendomsværdien. Sjov skov! Alt dette kan man næsten ikke sige nej til, og at det tillige er et mægtigt godt økonomisk tilbud, EU giver de mennesker, som ønsker ny skov.

Når kravene til skovrejsningen er sammenfattet, er de næste skridt:

 • Korttegning og arealberegninger. Skal være nøjagtige og svare til de normale EU- ansøgningers krav.

 • Udfyldelse og indsendelse af ansøgning.

 • Aftaler omkring pris på ansøgning og anlæg af skovrejsning.
 • Korrektioner, som kræves af Landbrugsstyrelsen, regionerne, kommunerne og museerne, og som skal udføres inden endelig afgørelse. Så vær i god tid.

 • Vente på myndighedsbehandling og tilsagn.

  • Mulighed for opstart inden på egen regning og risiko!
 • Ved tilsagn udfærdiges tidsplanen for tilplantningen.

 • Mulighed for ændringsansøgning inden 10. april 2025.
 • Projektets praktiske del kan begynde.

 • Opfølgninger med projektet de efterfølgende år.

Peter Maarup Skov & Landskab aps kan tilbyde hele paletten i et skovrejsningsprojekt eller dele deraf.

Kontakt gerne undertegnede, skovfoged Peter Maarup, og få oplysninger om mulighederne for netop din ejendom. Jeg har siden de første tilskudsordninger startede, ansøgt og fået erfaring om cirka 1.000 ha offentlig og privat skovrejsning fordelt fra 2 ha til 40 ha størrelser. I begyndelsen for det offentlige og fra 1997 også for private.

Links:

Diverse oplysninger fra Wikipedia omkring skovbrug

Træ Er Miljø