Skovrejsning med tilskud

Skovrejsninger med tilskud- alt for godt at sige nej tak til!

nu-plantes-der

 

Vær med til at planlægge din egen skovrejsning og opbygge din egen skov i løv og nål.

Ansøgningen om skovrejsning med tilskud til etablering og pleje i 2022 kan søges indtil den 30. september.

Der er i 2021 kommet nye og andre måder at finansiere og etablere fredskov på:

Peter Maarup Skov & Landskab yder konsulentbistand til firma, som har lavet en aftale med Growing Trees om etableringer af nye fredskove fra 1,5 ha størrelser. Betingelserne for etableringerne er ens med EU- ordningens, her er det blot Growing Trees, der etablerer kontakten til købere af CO2 bindinger, og os, som formidler kontakten til interesserede med lyst til mere skov.  Det kan være private og virksomheder, der er sponsorer. Kontakt mig for yderligere information om dette nye meget spændende tiltag, som kan søges hele året, og hvor der også kan anvendes grundbetalinger på langt de fleste af de tilplantede arealer. 

Vejledningen om offentligt tilskud indeholder blandt andet i den EU finasierede model:

 • Der kan ansøges om arealer ned til 2 ha.
 • Tilskuddet udbetales i en rate efter etablering.
 • Tilskuddet indenfor vandrammedirektivet er 32.000kr./ha for løv og 16.000 kr./ha for nål.
 • Der gives 15 kr./m til hegning.
 • Hektarstøtten gives, så længe den mulighed eksisterer.
 • Dybdepløjning er tilladt. Tilskuddet er så 28.000 kr./ha for løv og 12.000 kr./ha for nål. Forvendt lavere prioritering i ansøgningsrunden.’

Årsagerne til mere skov og træ

Skovrejsning i Danmark prioriteres højt af Miljøministeriet og EU, og interessen hos jordejere er stor. Grunden til udvidelsen af arealerne er ikke kun mangel på træ. Årsagerne skyldes mere hensynet til miljøet og især vandmiljøet, CO2 optagelsen og friluftslivet samt et stort ønske om at udvide det danske skovareal inden år 2100 vægtes også. 

Drikkevandsressourcerne og fremtidens forsyninger af fersk og rent drikkevand er en af de meget vægtige grunde for udvidelsen af skov. Vandrammedirektivet vil være det vigtigste parameter. Her vil en minimering af udvaskningen af kvælstof spille en stor rolle ved prioriteringen af ansøgningerne. Der dyrkes for tiden også rigeligt føde på markerne, og vi sulter ikke længere, og markerne kan derfor inddrages til skov for at spare på pesticider og kvælstoffet på de tilplantede arealer. Ydermere er vi, staten og EU, rent faktisk blevet så rige, at vi også har råd til det! Verden ændrer sig hurtigt. Det er ikke mere end 40 år siden den sidste pumpestation blev startet i Skjern, og vi manglede dyrkbar jord!

Skovrejsningsområder 

Der er udpeget skovrejsningsområder i samråd med borgerne, og de er fremlagt i regions- og kommuneplanerne og kan ses der.  En del områder er opdaterede, og flere områder er kommet med.

Positive og neutrale områder, hvor EU og staten giver tilskud til etableringen. EU støtterettigheder kan anvendes til årlig støtte per ha.

Negative områder, hvor der ikke er tilladt at etablere skov. Der kan ofte plantes læhegn og vildtremiser disse steder. Der kan dispenseret i en del tilfælde, og det er kommunen, som giver denne.

Områdernes opdeling i positive, neutrale og negative områder influerer normalt ikke på ejerens daglige dispositioner, men kun med hensyn til en eventuel plantning af skov.

Skovrejsning er blevet tilrettet næsten hvert år, og de budgetterede midler fordeles efter forskellige principper. Derfor kan jeg ikke love, at ansøgningerne gives tilsagn. Der prioriteres efter flere krav, som skal undersøges for hver ejendom.

Projekteringerne af skovrejsninger

Projekteringerne, som tilbydes, indebærer bl.a. sammen med ansøgeren at få præciseret hvilken type skov, der ønskes og kombinerer det med mulighederne for tilskud. En del planter for at øge mangfoldigheden på deres ejendom og dermed få mulighed for at se og høre mange flere dyre- og plantearter. I tilgift får de en anderledes natur med mere variation og lyst til at færdes i. Jagtmuligheden øges samtidig med ejendomsværdien. Sjov skov! Alt dette kan man næsten ikke sige nej til, og at det tillige er et mægtigt godt økonomisk tilbud, EU giver de mennesker, som ønsker ny skov.

Når kravene til skovrejsningen er sammenfattet, er de næste skridt:

 • Aftaler omkring pris på ansøgning og anlæg af skovrejsning

 • Korttegning og arealberegninger. Skal være nøjagtige og svare til de normale EU- ansøgningers krav.

 • Udfyldelse og indsendelse af ansøgning.

 • Korrektioner, som kræves af Landbrugsstyrelsen, regionerne, kommunerne og museerne, og som skal udføres inden endelig afgørelse. Så vær i god tid.

 • Vente på myndighedsbehandling og tilsagn.

 • Ved tilsagn udfærdiges tidsplanen for tilplantningen.

 • Projektets praktiske del kan begynde.

 • Opfølgninger med projektet de efterfølgende år.

Peter Maarup Skov & Landskab aps kan tilbyde hele paletten i et skovrejsningsprojekt eller dele deraf.

Kontakt gerne undertegnede, skovfoged Peter Maarup, og få oplysninger om mulighederne for netop din ejendom. Jeg har siden de første tilskudsordninger startede, ansøgt og fået erfaring om cirka 1.000 ha offentlig og privat skovrejsning fordelt fra 2 ha til 40 ha størrelser. I begyndelsen for det offentlige og fra 1997 også for private.

Links:

Diverse oplysninger fra Wikipedia omkring skovbrug

Træ Er Miljø