Ekstensiv

Lang model med op til 20-ÅRIG omdrift

Dyrkningsmodellen

Modellen er god til mindre og kuperede markarealer samt til skovrejsning. Til kommerciel udnyttelse anbefaler vi, at der i alt plantes mindst 4 ha på ejendommen for at få en rationel drift.
Kulturen anlægges med 22 cm, 40 cm stiklinger eller planter med rod. Stiklingerne sættes f.eks. med 3 meter mellem rækkerne og 1,3 meter mellem planterne.

Valg af størrelsen på stiklingerne og planter afhænger af
• arealets ukrudtstryk
• muligheder for jordbearbejdning og renholdelse
• arealets jordbundsforhold

Renhold

Kulturen skal renholdes for ukrudt for at sikre en god og hurtig etablering. Specielt den første vækstsæson er renholdelsen meget vigtig. Renholdelsen sker ved en kombination af herbicider og mekanisk renholdelse. Efter 1-2 vækstsæsoner er poplerne blevet så store, at de skygger for ukrudtet. Renholdelse er herefter ikke længere nødvendig. Arealets ukrudtstryk kan mindskes ved plantning på dybdepløjet jord. Reolpløjningen sikrer også bedre vandforsyningen til stiklingerne i den første sæson end ved almindelig pløjning. Ved reolpløjning skal det bemærkes, at væksten det første år, kan være mindre end ved plantning i almindelig pløjet jord.

Produktion og høst

I første vækstsæson bliver poplerne 1,2 til 3 meter høje, højdevæksten sker primært i august/september. Allerede efter andet vækstår kan poplerne blive 4-6 meter høje.
Den lange kulturmodel anvendes, når formålet med dyrkningen er at producere vedmasse til spånplade- og cellulosefremstilling samt energiflis.

Efter 10 år har poplerne en diameter i brysthøjde på ca. 20 cm, og efter 20 år er der set diametre på 50 cm. Høst sker ved brug af skovningsmaskine og/ eller fældeudkører. Poplerne kan gro igen fra stubben, og der kan høstes flere  gange på arealet med 10-20 års mellemrum.

Veldrevne plantninger med poppelkloner producerer 8 til 12 tons tørstof/ha/år.  Er formålet at producere vedmasse til spånplade eller cellulose kan du, når plantningen er etableret, forvente en produktion på 15–35 m3 pr. år.

Gødning

Man kan med fordel udbringe gødning. Poplerne vil kvittere for tilførslen med forhøjet tilvækst.
Gødning i form af gylle, slam eller handelsgødning. Poppel har en kvælstofnorm på 120 kg N/ha/år. Ved forhøjet tilskud, må der “kun” anvendes 90 kg N/ha/år og der må så ikke anvendes pesticider.

Økonomi  og tilskud

Det er ikke muligt at opnå tilskud til etablering, men enkeltbetaling kan benyttes, når de enkelte dyrkningsenheder er på minimum 0,3 ha. Samlet skal der plantes mindst 1,0 ha pr. ejendom og ejendommen minimum have 2,0 ha, hvortil der kan søges enkeltbetaling. Arealer kan indgå som arealer med afterafgrøder.

• Anlægsomkostninger: 7.500 -15.000 kr./ha excl. anlægstilskud
• Ved 12 års drift kan dækningsbidraget ligge på 1.500 kr.-5.000 kr./ha/år excl. enkeltbetaling
• EU tilskud 2.000 – 2.500 kr./ha/år. Størst ved ingen brug af pesticider. Tilskuddene er etårige.